دانلود برنامه ماشین حساب در سی شارپ

برنامه ماشین حساب در سی شارپ

برنامه-ماشین-حساب-در-سی-شارپدانلود برنامه ماشین حساب در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، ماشین حساب شامل امکانات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان، رادیکال، تانژانت، کوتانژانت، سینوس، کوسینوس، باقیمانده، میانگین و درصد اجرا می شود.دانلود فایل