دانلود برنامه پخش صدا به وسيله فركانس و زمان در سی شارپ

برنامه پخش صدا به وسيله فركانس و زمان در سی شارپ

برنامه-پخش-صدا-به-وسيله-فركانس-و-زمان-در-سی-شارپدانلود فایل پخش صدا به وسيله فركانس و زمان در سی شارپ. مقدار فركانس را به هرتز و زمان را به ميلي ثانيه وارد كرده، صداي توليد شده را پخش مي كند…دانلود فایل